Dane kontaktowe
  • Telefon: 606-116-896
  • Telefon: 513-455-585
  • E-mail: allegro@colorway.com.pl
  • Nazwa firmy: RASCOM
  • Miejscowość: 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • Ulica: ks. W. Śmigielskiego 19A/1
Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez firmę RASCOM i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę sprzedaży.
Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul. ks. W. Śmigielskiego 19A/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pod adresem poczty elektronicznej: allegro@colorway.com.pl, pod numerem telefonu: 606-116-896 lub 513-455-585.
Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez firmę RASCOM jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.

II. Przedmiot Sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są produkty oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.
Wszystkie produkty oferowane na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Ceny wszystkich produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.
Akceptując Regulamin, Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów, wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa firmy RASCOM do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Kupującego w procesie zakupu, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu.
Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów oferowanych na aukcjach portalu Allegro.pl.
Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

III. Zakupy i płatności

Po zakupie Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz sposobu zapłaty i dostawy Allegro.
Sprzedawca realizuje zamówienie na podstawie danych i dyspozycji zawartych w formularzu Allegro i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki błędnie wpisanych danych przez Kupującego.
W przypadku niepełnego, błędnego adresu, wątpliwości związanych z formą, datą, godziną wysyłki lub odbioru podaną przez Klienta w formularzu (lub e-mailu), wysyłka zostaje wstrzymana, a Sprzedawca podejmuje telefoniczny kontakt z Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwości.
Zmiana adresu dostawy następuje poprzez formularz sposobu zapłaty i dostawy Allegro. Podanie innego adresu do wysyłki tylko poprzez e-mail lub w tytule przelewu może nie zostać wzięte pod uwagę.
Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów
- poprzez serwis PayU – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu PayU o zakończonej płatności
- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata). Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
- za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera lub z paczkomatu InPost
Na kontakt w sprawie zapłaty oraz wpłatę Sprzedawca czeka 7 dni. Po tym czasie Sprzedawca występuje do Allegro o zwrot prowizji z tytułu niezrealizowanej transakcji, a zakupiony przedmiot ponownie wystawia do sprzedaży.

IV. Wysyłka

Dostawy produktów zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla zamówień opłaconych lub złożonych za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 24h w dni robocze.
Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firm transportowych.
Klient może również osobiście odebrać zamówione produkty, pod adresem ul. ks. W. Śmigielskiego 19A/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.
Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na aukcjach Sprzedawcy.
Przesyłki są doręczane wyłącznie w dni robocze. W soboty, niedziele oraz święta przesyłki nie są doręczane. Proszę wziąć pod uwagę ten punkt w przypadku pilnych przesyłek np. na prezent.
Przesyłki są w większości doręczane następnego dnia roboczego po nadaniu przesyłki, w sporadycznych sytuacjach w ciągu 2 dni roboczych. Proszę wziąć pod uwagę ten punkt w przypadku pilnych przesyłek np. na prezent.
Sprzedawca nie może zagwarantować konkretnego terminu doręczenia. W momencie przekazania przesyłki do firmy transportowej, Sprzedawca nie ma wpływu na czas i sposób doręczenia. Sprzedawca również nie jest w stanie przewidzieć sytuacji losowych, które mogą spotkać przesyłkę.
Paczki przygotowywane są do wysyłki w sposób minimalizujący ewentualność uszkodzenia podczas transportu. Zabezpieczane są grubą tekturą, folią i taśmą.
Zakupione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy transportowej dlatego proszę wziąć pod uwagę fakt, że opakowanie może ulec uszkodzeniu lub deformacji i nie będzie takie jak na półce sklepowej. Proszę wziąć pod uwagę ten punkt przy podejmowaniu decyzji o zakupie, w szczególności na prezent.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki mogących mieć związek z dostawą, nawet pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się ich niezwłoczne zgłoszenie Sprzedawcy pod adresem allegro@colorway.com.pl oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmy transportowej w celu spisania protokołu szkody.
Ewentualne reklamacje dotyczące uszkodzenia w transporcie będą uwzględniane na podstawie spisanego protokołu szkody z firmą transportową.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać w formie papierowej drogą pocztową na adres firmy RASCOM lub drogą elektroniczną na adres e-mail: allegro@colorway.com.pl.
Przesyłkę należy nadać na adres: ul. ks. W. Śmigielskiego 19A/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.
Towar powinien być odesłany w opakowaniu, które uniemożliwia jego uszkodzenie.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
Po zrealizowaniu zwrotu Sprzedawca wysyła do Allegro formularz zwrotu prowizji od Allegro, jako powód podając "Zwrot’’, o czym Klient jest zawsze e-mailowo informowany.
Nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych za pobraniem.
Prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) nie przysługuje podmiotom gospodarczym.

VI. Reklamacje


Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje z tytułu rękojmi dotyczące zawartej Umowy pod adresem allegro@colorway.com.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów.
Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zaleca się, by wysyłał produkt bezpośrednio na adres:

RASCOM
ul. ks. W. Śmigielskiego 19A/1
63-400 Ostrów Wielkopolski

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Sprzedawcy przysługuje prawo zwrócenia się do rzeczoznawcy o zbadanie przedmiotu reklamacji w celu ustalenia, czy towar rzeczywiście jest wadliwy.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
Jeśli reklamacja towaru została uznana, koszty przesyłki w obie strony pokrywa Sprzedający.

VII. Ochrona danych osobowych

Otrzymując od Grupy Allegro dane osobowe kupujących, Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia kupującym realizacji uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
W związku z powyższym kupującym przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
- prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji,
- prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, kupujący mają:
- prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez sprzedających, ze względu na swoją szczególną sytuację,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.

VIII. Sytuacje nadzwyczajne

W sporadycznych, nadzwyczajnych sytuacjach np. choroba, awaria sieci Internet, awaria systemu, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia opóźnień w wysyłce towaru lub możliwość braku kontaktu e-mailowego i telefonicznego. O takich nadzwyczajnych sytuacjach, w miarę możliwości, Sprzedawca będzie informować Klientów e-mailowo lub telefonicznie.

Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Ja…………………………...…………………………………………………...niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Numer rachunku bankowego na które Sprzedawca dokona zwrotu płatności:
…………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)